Nieuws

Meer medewerkers, meer verplichtingen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht ruim 16 procent van de ondernemers dit jaar nieuwe medewerkers aan te trekken. Gaat ook u uw personeelsbestand uitbreiden? Dan kunnen uw verplichtingen toenemen. Waar moet u aan denken?

Meer medewerkers, meer verplichtingenMedezeggenschap
Als uw bedrijf groeit naar meer dan 10 werknemers, moet u aan de slag met medezeggenschap. Een minimale vereiste is dat u personeelsvergaderingen belegt, waar u medewerkers informeert en hun inspraak geeft. En als de meerderheid van het personeel om een personeelsvertegenwoordiging vraagt, moet die er ook komen.
Vanaf vijftig werknemers bent u verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. U stelt dan eerst een voorlopig OR-reglement op en organiseert vervolgens verkiezingen voor de eerste OR.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Zodra u personeel in dienst heeft, is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) verplicht. Zolang u voor maximaal 40 uur per week arbeid laat verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) mag u nog gebruik maken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Maar als uw personeelsbestand groeit, volstaat die niet meer. U moet dan zelf een RI&E opstellen waarmee u uw specifieke bedrijfsrisico's in kaart brengt. Ook een plan van aanpak met maatregelen om knelpunten op te lossen, hoort daarbij.

Preventiemedewerker
In ieder bedrijf met medewerkers is een preventiemedewerker verplicht. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf. Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag u als werkgever zelf nog de taken van de preventiemedewerker op u nemen. Bij een groter personeelsbestand moet u één of meer werknemers als preventiemedewerker aanwijzen.

Transitievergoeding
Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer met een dienstverband van minimaal twee jaar bij ontslag recht op een transitievergoeding. Zolang u minder dan 25 werknemers in dienst heeft, kunt u – als u aan de voorwaarden voldoet – in bepaalde gevallen volstaan met een lagere transitievergoeding. Komt u uit boven de 25 werknemers, dan geldt deze uitzondering niet meer.

Betere secundaire arbeidsvoorwaarden
Naast nieuwe verplichtingen, zijn er nog de wensen van uw medewerkers waar u rekening mee moet houden. Want nu er weer meer banen zijn, durven zij hogere eisen te stellen aan hun arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan niet alleen om een hoger salaris, maar ook om een rijker pakket aan voorzieningen, onder andere op het gebied van pensioen, inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid en collectieve verzekeringen. Wilt u weten hoe u uw pakket secundaire arbeidsvoorwaarden kunt verbeteren? Neem dan contact op met ons kantoor.Terug